Skip to main content

Wikipedia Artikel

Fleißiger Biber mit zwei Zuständen

[ A 0 -> 1 rechts B]
[ A 1 -> 1 links B]
[ B 0 -> 1 links A]
[ B 1 -> 1 rechts HALT]


Fleißiger Biber mit drei Zuständen

[ A 0 -> 1 rechts B]
[ A 1 -> 1 rechts HALT]
[ B 0 -> 1 links B]
[ B 1 -> 0 rechts C]
[ C 0 -> 1 links C]
[ C 1 -> 1 links A]


Fleißiger Biber mit vier Zuständen

[ A 0 -> 1 rechts B]
[ A 1 -> 1 links B]
[ B 0 -> 1 links A]
[ B 1 -> 0 links C]
[ C 0 -> 1 rechts HALT]
[ C 1 -> 1 links D]
[ D 0 -> 1 rechts D]
[ D 1 -> 0 rechts A]